Free ebook download

یونس یا ارمیا؟

یونس یکی از شخصیتهای جالب کلام خداست که از زندگی او درسهای بسیاری می‌توان آموخت.

زمزمۀ جویبار معنا

نقد و بررسی فیلم «درخت زندگی»

مبانی الهیاتی دفاع از حقوق بشر به عنوان رسالتی مسیحی

یک مسیحی را با فعالیت حقوق بشری چه کار؟!

ایماندار مسیحی و موضوع دیوزدگی

در جهانبینی مسیحی، جهان ما سقوط‌کرده معرفی می‌شود، جهانی که به‌واسطۀ عصیانِ فرشتگانِ سقوط‌کرده و انسان…

مذهب سمّی

با آنانی که به طور دائم در زندگی ما سم می‌پاشند، چه باید کنیم؟…

دربارهٔ شاگرد

ما کیستیم؟

«شاگرد»، سایت رسمی کانون الهیات پارس است. این سایت دستاوردهای فکری، الهیاتی و روحانی کانون الهیات پارس را در راستای تحقق رویا و ماموریت این کانون در اختیار همه علاقمندان و دوستداران مسیح قرار می‌دهد.

رؤیای کانون الهیات پارس شکل گیری کلیسایی زنده، فعال و برخوردار از بلوغ روحانی در میان ایرانیان (و دیگر فارسی‌زبانان) است که در محبت به خدا و همسایه با هم متحد بوده، دنیای فارسی‌زبان را برای مسیح دگرگون سازند.

مأموریت کانون الهیات پارس تربیت، تجهیز و توانمند‌سازی نسلی تازه از زنان و مردان خداست که در کلام خدا ریشه داشته، از دانش الهیاتی و بلوغ روحانی برخوردار بوده، به خدمت و رهبری در کلیسا و جامعه در راستای محبت به خدا و همسایه متعهد باشند، و در اتحاد با هم در جهت دگرگون ساختن دنیای فارسی‌زبان برای جلال خدا بکوشند.

    چرا «شاگرد»؟!

    نام «شاگرد» از آنجاست که زندگی مسیحی در یک عبارت یعنی شاگردی مسیح، و این شاگردی تمام زندگی مسیحی را از آغاز تا انجام در بر می‌گیرد. این شاگردی چیزی نیست جز شرکت فعالانه در فرآیند شبیه شدن به عیسای مسیح در همه ابعاد زندگی فردی، کلیسایی و اجتماعی. مسیحیان خوانده شده‌اند تا به عنوان شاگردان مسیح در اتحاد با دیگر اعضای بدن او یعنی کلیسا، در رابطه‌ای شخصی با خود عیسای مسیح به سر برده، او را بشناسند، در اطاعت از تعالیم او زندگی کنند و شاهد او باشند. پس شاگرد و شاگردی در این سایت به تعلیم و تربیت نوایمانان در آغاز زندگی مسیحی اشاره ندارد بلکه فرآیندی مادام‌العمر است که همه عرصه‌های زندگی چون خانواده، کلیسا، کار، تجارت، سیاست‌، ورزش و هر آنچه را که زندگی روزمره مؤمن به مسیح را تشکیل می‌دهد، شامل می‌گردد.