Free ebook download

خادمان مسیح جلال مسیح

این پیام، به بررسی بخشی کوتاه از اصول و حقایق رهبری روحانی می‌پردازد

اثبات رستاخیز عیسای مسیح

حدود چهل سال پیش، شروع به نوشتن دربارۀ موضوعی کردم که عنوان آن را گذاشته‌ام «استدلال بر پایۀ حداقلِ واقعیت‌ها»

خادمین شفا یافته

این پیام، به بررسی بخشی کوتاه از اصول و حقایق رهبری روحانی می‌پردازد

ایلیا و الیشع

این پیام، به بررسی بخشی کوتاه از اصول و حقایق رهبری روحانی می‌پردازد

خودنمائی

این پیام، به بررسی بخشی کوتاه از اصول و حقایق رهبری روحانی می‌پردازد

دربارهٔ شاگرد

ما کیستیم؟

«شاگرد»، سایت رسمی کانون الهیات پارس است. این سایت دستاوردهای فکری، الهیاتی و روحانی کانون الهیات پارس را در راستای تحقق رویا و ماموریت این کانون در اختیار همه علاقمندان و دوستداران مسیح قرار می‌دهد.

رؤیای کانون الهیات پارس شکل گیری کلیسایی زنده، فعال و برخوردار از بلوغ روحانی در میان ایرانیان (و دیگر فارسی‌زبانان) است که در محبت به خدا و همسایه با هم متحد بوده، دنیای فارسی‌زبان را برای مسیح دگرگون سازند.

مأموریت کانون الهیات پارس تربیت، تجهیز و توانمند‌سازی نسلی تازه از زنان و مردان خداست که در کلام خدا ریشه داشته، از دانش الهیاتی و بلوغ روحانی برخوردار بوده، به خدمت و رهبری در کلیسا و جامعه در راستای محبت به خدا و همسایه متعهد باشند، و در اتحاد با هم در جهت دگرگون ساختن دنیای فارسی‌زبان برای جلال خدا بکوشند.

    چرا «شاگرد»؟!

    نام «شاگرد» از آنجاست که زندگی مسیحی در یک عبارت یعنی شاگردی مسیح، و این شاگردی تمام زندگی مسیحی را از آغاز تا انجام در بر می‌گیرد. این شاگردی چیزی نیست جز شرکت فعالانه در فرآیند شبیه شدن به عیسای مسیح در همه ابعاد زندگی فردی، کلیسایی و اجتماعی. مسیحیان خوانده شده‌اند تا به عنوان شاگردان مسیح در اتحاد با دیگر اعضای بدن او یعنی کلیسا، در رابطه‌ای شخصی با خود عیسای مسیح به سر برده، او را بشناسند، در اطاعت از تعالیم او زندگی کنند و شاهد او باشند. پس شاگرد و شاگردی در این سایت به تعلیم و تربیت نوایمانان در آغاز زندگی مسیحی اشاره ندارد بلکه فرآیندی مادام‌العمر است که همه عرصه‌های زندگی چون خانواده، کلیسا، کار، تجارت، سیاست‌، ورزش و هر آنچه را که زندگی روزمره مؤمن به مسیح را تشکیل می‌دهد، شامل می‌گردد.