Free ebook download

اثبات رستاخیز عیسای مسیح

حدود چهل سال پیش، شروع به نوشتن دربارۀ موضوعی کردم که عنوان آن را گذاشته‌ام «استدلال بر پایۀ حداقلِ واقعیت‌ها»

خادمین شفا یافته

این پیام، به بررسی بخشی کوتاه از اصول و حقایق رهبری روحانی می‌پردازد

ایلیا و الیشع

این پیام، به بررسی بخشی کوتاه از اصول و حقایق رهبری روحانی می‌پردازد

خودنمائی

این پیام، به بررسی بخشی کوتاه از اصول و حقایق رهبری روحانی می‌پردازد

درد من و دوای تو

او را بدون تردید می‌توان یکی از نمایندگان شاخص و برجستۀ روانشناسی مسیحی و مشاورۀ کتاب ‌مقدسی دانست

وضعیت کنونی
ثبت‌نام نشده‌اید
وضعیت درس
رایگان

هدف این درس این است که دانشپذیر به شناختی کلی در مورد آموزه کلیساشناسی دست یافته و جایگاه و اهمیت آن را در الهیات مسیحی دریابد. در این درس در ضمن معرفی مفاهیم اصلی مربوط به آموزه کلیسا چون اهمیت کلیسا در نقشه خدا، ماهیت کلیسا و تعریف آن، ماموریت کلیسا، مشخصه‌های کلیسا، دیگر مقولات مهم کلیساشناسی نیز با توجه به سنتهای مختلف کلیسایی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

همچنین در طول درس تلاش خواهد شد تا برخی از مباحث بحث انگیز کلیساشناسی چون خدمت در کلیسا، ساختارهای کلیسا و خدمت زنان در کلیسا با نگرشی تحلیلی مورد بررسی قرار گیرند و دانشپذیر با دیدگاه‌های متفاوت وگاه متعارض در این زمینه‌ها، آشنا شود.

برای قابل درک شدن برخی مفاهیم کلیسا شناختی، پیشینه تاریخی برخی مباحث نیز مطرح می‌شوند بنا بر این برخی مفاهیم کلیسا شناختی در طول این درس با نیم نگاهی به تاریخ کلیسا و مرور اجمالی مباحث الهیات تاریخی مطرح می‌شوند.

بخش مهمی از درس نیز به مسائل بحث انگیز کلیساشناسی در عصر حاضر چون سازمانهای شبه کلیسایی، خوف و مسائل اجتماعی و کلیسا و کلیسا در عصر پست مدرن اختصاص دارد و این موضوعات بشکلی اجمالی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.

در جای جای درس نیز در مورد ابعاد کاربردی کلیساشناسی و ارتباط آن با حیات روحانی و عملی مسیحیان مباحثی مطرح می‌شوند. درکل رویکرد اصلی حاکم برکل درس رویکردی مبتنی بر تثلیث در موردکلیساست که درکنار آن در مورد ابعاد اجتماعی وجود انسان نیز تاکید می‌شود.