Free ebook download

فرزانگان شوریده

در سنت روحانی کلیسای ارتودوکس روس به شخصیتهای عجیبی بر‌می‌خوریم که به آنها «ابلهان مقدس» می‌گفتند…

پس او را تقویت کن

یونس یکی از شخصیتهای جالب کلام خداست که از زندگی او درسهای بسیاری می‌توان آموخت.

تأملی در باب معنای دستگذاری در كليسا

ر بسياري از موارد، مسيحيان هنگام دعا براي يكديگر، بر روی هم دست می‌گذارند.

دیدگاه‌‌های شورای دوم واتیکان در مورد کلیسا

کلیسا چون آغلی درنظر گرفته می‌شود که تنها و یگانه در ورود به آن مسیح است…

ایران صفوی و تجربه میسیونرهای مسیحی در مورد تساهل و رد شدن – بخش سوم

راهبانی که در ایران بودند در فضای آزادی نسبی فعالیت داشتند…

وضعیت کنونی
ثبت‌نام نشده‌اید
وضعیت درس
رایگان

هدف این درس این است که دانشپذیر به شناختی کلی در مورد آموزه کلیساشناسی دست یافته و جایگاه و اهمیت آن را در الهیات مسیحی دریابد. در این درس در ضمن معرفی مفاهیم اصلی مربوط به آموزه کلیسا چون اهمیت کلیسا در نقشه خدا، ماهیت کلیسا و تعریف آن، ماموریت کلیسا، مشخصه‌های کلیسا، دیگر مقولات مهم کلیساشناسی نیز با توجه به سنتهای مختلف کلیسایی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

همچنین در طول درس تلاش خواهد شد تا برخی از مباحث بحث انگیز کلیساشناسی چون خدمت در کلیسا، ساختارهای کلیسا و خدمت زنان در کلیسا با نگرشی تحلیلی مورد بررسی قرار گیرند و دانشپذیر با دیدگاه‌های متفاوت وگاه متعارض در این زمینه‌ها، آشنا شود.

برای قابل درک شدن برخی مفاهیم کلیسا شناختی، پیشینه تاریخی برخی مباحث نیز مطرح می‌شوند بنا بر این برخی مفاهیم کلیسا شناختی در طول این درس با نیم نگاهی به تاریخ کلیسا و مرور اجمالی مباحث الهیات تاریخی مطرح می‌شوند.

بخش مهمی از درس نیز به مسائل بحث انگیز کلیساشناسی در عصر حاضر چون سازمانهای شبه کلیسایی، خوف و مسائل اجتماعی و کلیسا و کلیسا در عصر پست مدرن اختصاص دارد و این موضوعات بشکلی اجمالی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.

در جای جای درس نیز در مورد ابعاد کاربردی کلیساشناسی و ارتباط آن با حیات روحانی و عملی مسیحیان مباحثی مطرح می‌شوند. درکل رویکرد اصلی حاکم برکل درس رویکردی مبتنی بر تثلیث در موردکلیساست که درکنار آن در مورد ابعاد اجتماعی وجود انسان نیز تاکید می‌شود.