Free ebook download

آشنایی با مدرسۀ الهیات مسیحی نصیبین در ایران باستان

شهر نصیبین در حال حاضر در جنوب ‫شرق کشور ترکیۀ امروزی و در مقابل شهر قمشلی سوریه و در پنجاه کیلومتری جنوب شرق ماردین واقع شده است

آزادی تعالی‌بخش

این فیلم بر اساس زندگی دهقانی اتریشی به نام «فرانس یگراشتتر» ساخته شده

نقدی بر مسیح کیهانی – قسمت هشتم

آیا اندیشه کیهانى به تجسم مسیح باور دارد؟ به واقع تجسم مسیح به چه معناست؟

آیه‌ای معروف با تفسیری غلط!

زمانی که هنوز اسقف کلیسا بودم، در مصاحبه با روحانیونی که برای مشاغل مختلف کلیسایی داوطلب می‌شدند، سؤال می‌کردم: «اگر قرار بود به جزیره‌ای دورافتاده بروید، کدام فصل از کتاب‌مقدس را همراه می‌بردید؟» برای اینکه سؤالم جالب‌تر شود اضافه می‌کردم: «حالا فرض کنید رومیان ۸ را...

من همراه شما هستم

تسلی‌بخش‌ترین کلام برادر یا خواهری مسیحی که شما را در زمان سختی یا آزمایش تسلی داده است چیست؟ اینکه «خدا خوب است؟» «این ارادۀ او برای شماست؟» «من برایت دعا می‌کنم؟» اگرچه این جملات، بسته به شرایط، مناسبند، اما ممکن است راه دیگری نیز وجود داشته باشد که ما می‌توانیم...
وضعیت کنونی
ثبت‌نام نشده‌اید
وضعیت درس
رایگان

هدف این درس این است که دانشپذیر به شناختی کلی در مورد آموزه کلیساشناسی دست یافته و جایگاه و اهمیت آن را در الهیات مسیحی دریابد. در این درس در ضمن معرفی مفاهیم اصلی مربوط به آموزه کلیسا چون اهمیت کلیسا در نقشه خدا، ماهیت کلیسا و تعریف آن، ماموریت کلیسا، مشخصه‌های کلیسا، دیگر مقولات مهم کلیساشناسی نیز با توجه به سنتهای مختلف کلیسایی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

همچنین در طول درس تلاش خواهد شد تا برخی از مباحث بحث انگیز کلیساشناسی چون خدمت در کلیسا، ساختارهای کلیسا و خدمت زنان در کلیسا با نگرشی تحلیلی مورد بررسی قرار گیرند و دانشپذیر با دیدگاه‌های متفاوت وگاه متعارض در این زمینه‌ها، آشنا شود.

برای قابل درک شدن برخی مفاهیم کلیسا شناختی، پیشینه تاریخی برخی مباحث نیز مطرح می‌شوند بنا بر این برخی مفاهیم کلیسا شناختی در طول این درس با نیم نگاهی به تاریخ کلیسا و مرور اجمالی مباحث الهیات تاریخی مطرح می‌شوند.

بخش مهمی از درس نیز به مسائل بحث انگیز کلیساشناسی در عصر حاضر چون سازمانهای شبه کلیسایی، خوف و مسائل اجتماعی و کلیسا و کلیسا در عصر پست مدرن اختصاص دارد و این موضوعات بشکلی اجمالی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.

در جای جای درس نیز در مورد ابعاد کاربردی کلیساشناسی و ارتباط آن با حیات روحانی و عملی مسیحیان مباحثی مطرح می‌شوند. درکل رویکرد اصلی حاکم برکل درس رویکردی مبتنی بر تثلیث در موردکلیساست که درکنار آن در مورد ابعاد اجتماعی وجود انسان نیز تاکید می‌شود.