Free ebook download

اهمیت انضباط شبانی در حیات کلیسا

در بسیاری از کشورهای اروپایی و در آمریکای شمالی، بخشی از درصد رشد کلیساها به‌خاطر مهاجرت مسیحیان نیمکرۀ جنوبی به این کشورهاست

گپ‌و‌گفتی با گَری هابرماس دربارۀ موضوعات الهیاتی

یک مسیحی را با فعالیت حقوق بشری چه کار؟!

یونس یا ارمیا؟

یونس یکی از شخصیتهای جالب کلام خداست که از زندگی او درسهای بسیاری می‌توان آموخت.

زمزمۀ جویبار معنا

نقد و بررسی فیلم «درخت زندگی»

مبانی الهیاتی دفاع از حقوق بشر به عنوان رسالتی مسیحی

یک مسیحی را با فعالیت حقوق بشری چه کار؟!

وضعیت کنونی
ثبت‌نام نشده‌اید
وضعیت درس
رایگان

عنوان این دورهٔ درسی انضباط مسیحی می‌باشد. اگر تاکنون به انضباط روحانی نیاندیشیده‌اید، شاید از تأثیر آن بر زندگی خود بی‌خبر باشید. انضباط‌های روحانی وسیله‌ای در دستان خداوند هستند برای تبدیل شخصیت ما به شباهت مسیح. در این دوره دانشپذیر خواهد آموخت که اگرچه خدا در زندگی ما از طریق فیض عمل می‌کند، اما در مسیر رشد روحانی این فیض از طریق حفظ یک زندگی منضبط مسیحی به ما انتقال می‌یابد. دورهٔ انضباط مسیحی به دانشپذیر کمک می‌کند تا سهم خود را در فرایند تقدیس، بهتر شناسایی کرده و در همکاری با خدا برای یک زندگی خداپسندانه گام بردارد.

به عنوان کتاب درسی این دوره از اثر کلاسیک ریچارد فاستر با نام «انضباط روحانی» استفاده می‌شود. از انضباط‌های درونی مانند تعمق، اعتراف، دعا، روزه و مطالعه تا انضباط‌هایی که بیشتر جنبه بیرونی دارند، همچون ساده زیستی، بشارت، و خدمت و عدالت اجتماعی نمونه‌هایی بررسی می‌شوند. معلمین این دوره از منابع مختلف دیگری نیز بهره جسته و به این دوره غنای بیشتری بخشیده‌اند. با بررسی هر یک از این موضوعات دانشپذیر خواهد آموخت که انضباط حقیقی آزادی به همراه می آورد نه بندگی.

این دوره برای دانشپذیرانی تهیه شده که آشنایی متوسطی از کتاب مقدس و آموزه‌های اصلی آن دارند. توصیه ما به شما این است که پیش از گذراندن این دوره حداقل یکبار یا بیشتر کل کتاب مقدس را خوانده باشید.