Free ebook download

دعوت به وفاداری

چند سال پیش به دعوت یک دانشکدۀ بزرگ الهیات در آمریکا برای جمعی متشکل از روحانیون و افراد عادی سخنرانی کردم

داستایِفسکی: حدیث سرگشتگی‌ها و گُمگشتگی‌ها

زبان خدا چیست؟ به چه زبانی دعای ما را می‌شنود؟…

خداوند همۀ زبان‌ها

زبان خدا چیست؟ به چه زبانی دعای ما را می‌شنود؟…

آشنایی با پدران کلیسا

پدران کلیسا عنوانی است که به دسته‌ای از شخصیتهای مهم قرون اولیۀ مسیحیت اطلاق می‌شود…

ایمانی که به هیچ قیمت دست بردار نیست

یکی از بارزه‌های ایمان حقیقی که در کتاب‌مقدس به آن توجه زیادی مبذول شده است، “پافشاری و اصرار” در تقاضا و درخواست از خدا می‌باشد

وضعیت کنونی
ثبت‌نام نشده‌اید
وضعیت درس
رایگان

عنوان این دورهٔ درسی انضباط مسیحی می‌باشد. اگر تاکنون به انضباط روحانی نیاندیشیده‌اید، شاید از تأثیر آن بر زندگی خود بی‌خبر باشید. انضباط‌های روحانی وسیله‌ای در دستان خداوند هستند برای تبدیل شخصیت ما به شباهت مسیح. در این دوره دانشپذیر خواهد آموخت که اگرچه خدا در زندگی ما از طریق فیض عمل می‌کند، اما در مسیر رشد روحانی این فیض از طریق حفظ یک زندگی منضبط مسیحی به ما انتقال می‌یابد. دورهٔ انضباط مسیحی به دانشپذیر کمک می‌کند تا سهم خود را در فرایند تقدیس، بهتر شناسایی کرده و در همکاری با خدا برای یک زندگی خداپسندانه گام بردارد.

به عنوان کتاب درسی این دوره از اثر کلاسیک ریچارد فاستر با نام «انضباط روحانی» استفاده می‌شود. از انضباط‌های درونی مانند تعمق، اعتراف، دعا، روزه و مطالعه تا انضباط‌هایی که بیشتر جنبه بیرونی دارند، همچون ساده زیستی، بشارت، و خدمت و عدالت اجتماعی نمونه‌هایی بررسی می‌شوند. معلمین این دوره از منابع مختلف دیگری نیز بهره جسته و به این دوره غنای بیشتری بخشیده‌اند. با بررسی هر یک از این موضوعات دانشپذیر خواهد آموخت که انضباط حقیقی آزادی به همراه می آورد نه بندگی.

این دوره برای دانشپذیرانی تهیه شده که آشنایی متوسطی از کتاب مقدس و آموزه‌های اصلی آن دارند. توصیه ما به شما این است که پیش از گذراندن این دوره حداقل یکبار یا بیشتر کل کتاب مقدس را خوانده باشید.