Free ebook download

خادمان مسیح جلال مسیح

این پیام، به بررسی بخشی کوتاه از اصول و حقایق رهبری روحانی می‌پردازد

اثبات رستاخیز عیسای مسیح

حدود چهل سال پیش، شروع به نوشتن دربارۀ موضوعی کردم که عنوان آن را گذاشته‌ام «استدلال بر پایۀ حداقلِ واقعیت‌ها»

خادمین شفا یافته

این پیام، به بررسی بخشی کوتاه از اصول و حقایق رهبری روحانی می‌پردازد

ایلیا و الیشع

این پیام، به بررسی بخشی کوتاه از اصول و حقایق رهبری روحانی می‌پردازد

خودنمائی

این پیام، به بررسی بخشی کوتاه از اصول و حقایق رهبری روحانی می‌پردازد

وضعیت کنونی
ثبت‌نام نشده‌اید
وضعیت درس
رایگان

چنانکه از عنوان آن پیداست، هدف از این درس، بررسی اجمالی آموزه‌های اصلی ایمان مسیحی است به گونه‌ای که دانشپذیر به دیدی کلی از نظام اعتقادات مسیحی و ارتباط آنها با یکدیگر دست پیدا کند. در این درس موضوعات مهمی از قبیل وجود و ذات خدا، انسان و سقوط او در گناه، شخصیت و کار مسیح، روح‌القدس و نقش او در زندگی مسیحی، نجات و چگونگی رشد در آن، ماهیت و ساختار کلیسا و وقایع زمان آخر به طور اجمالی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اهداف دورۀ «مروری اجمالی بر آموزه‌های مسیحی» از این قرارند:

 

  • کسب آشنایی کلی با مفهوم، اهمیت، روشها، منابع، بخشها، فواید و خطرات الهیات.
  • کسب آشنایی کلی با آموزه‌های اصلی ایمان مسیحی و نظرات مختلفی که دربارۀ این آموزه‌ها در میان مسیحیان راست ‌دین وجود دارد.
  • کسب آشنایی با تعالیم غلط و بدعتهای اصلی که در طول تاریخ کلیسا دربارۀ این آموزه‌های اصلی به ظهور رسیده است و توانایی یافتن جهت تشخیص این تعالیم و رد و ابطال آنها بر اساس کتاب ‌مقدس و تعلیم صحیح.
  • کسب انگیزه و مهارتهای مقدماتی جهت مطالعه و تفکر نظام‌مند بر مبنای کتاب ‌مقدس و دیگر منابع الهیاتی پیرامون آموزه‌های اصلی ایمان مسیحی.
  • رسیدن به درکی عمیقتر از اهمیت و تأثیر عملی این آموزه‌ها در زندگی فردی و اجتماعی مسیحیان و کسب انگیزه جهت پیاده کردن اصول و ارزشهای اخلاقی مبتنی بر آنها.