Free ebook download

اهمیت انضباط شبانی در حیات کلیسا

در بسیاری از کشورهای اروپایی و در آمریکای شمالی، بخشی از درصد رشد کلیساها به‌خاطر مهاجرت مسیحیان نیمکرۀ جنوبی به این کشورهاست

گپ‌و‌گفتی با گَری هابرماس دربارۀ موضوعات الهیاتی

یک مسیحی را با فعالیت حقوق بشری چه کار؟!

یونس یا ارمیا؟

یونس یکی از شخصیتهای جالب کلام خداست که از زندگی او درسهای بسیاری می‌توان آموخت.

زمزمۀ جویبار معنا

نقد و بررسی فیلم «درخت زندگی»

مبانی الهیاتی دفاع از حقوق بشر به عنوان رسالتی مسیحی

یک مسیحی را با فعالیت حقوق بشری چه کار؟!

وضعیت کنونی
ثبت‌نام نشده‌اید
وضعیت درس
رایگان

چنانکه از عنوان آن پیداست، هدف از این درس، بررسی اجمالی آموزه‌های اصلی ایمان مسیحی است به گونه‌ای که دانشپذیر به دیدی کلی از نظام اعتقادات مسیحی و ارتباط آنها با یکدیگر دست پیدا کند. در این درس موضوعات مهمی از قبیل وجود و ذات خدا، انسان و سقوط او در گناه، شخصیت و کار مسیح، روح‌القدس و نقش او در زندگی مسیحی، نجات و چگونگی رشد در آن، ماهیت و ساختار کلیسا و وقایع زمان آخر به طور اجمالی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اهداف دورۀ «مروری اجمالی بر آموزه‌های مسیحی» از این قرارند:

 

  • کسب آشنایی کلی با مفهوم، اهمیت، روشها، منابع، بخشها، فواید و خطرات الهیات.
  • کسب آشنایی کلی با آموزه‌های اصلی ایمان مسیحی و نظرات مختلفی که دربارۀ این آموزه‌ها در میان مسیحیان راست ‌دین وجود دارد.
  • کسب آشنایی با تعالیم غلط و بدعتهای اصلی که در طول تاریخ کلیسا دربارۀ این آموزه‌های اصلی به ظهور رسیده است و توانایی یافتن جهت تشخیص این تعالیم و رد و ابطال آنها بر اساس کتاب ‌مقدس و تعلیم صحیح.
  • کسب انگیزه و مهارتهای مقدماتی جهت مطالعه و تفکر نظام‌مند بر مبنای کتاب ‌مقدس و دیگر منابع الهیاتی پیرامون آموزه‌های اصلی ایمان مسیحی.
  • رسیدن به درکی عمیقتر از اهمیت و تأثیر عملی این آموزه‌ها در زندگی فردی و اجتماعی مسیحیان و کسب انگیزه جهت پیاده کردن اصول و ارزشهای اخلاقی مبتنی بر آنها.