Free ebook download

دعوت به وفاداری

چند سال پیش به دعوت یک دانشکدۀ بزرگ الهیات در آمریکا برای جمعی متشکل از روحانیون و افراد عادی سخنرانی کردم

داستایِفسکی: حدیث سرگشتگی‌ها و گُمگشتگی‌ها

زبان خدا چیست؟ به چه زبانی دعای ما را می‌شنود؟…

خداوند همۀ زبان‌ها

زبان خدا چیست؟ به چه زبانی دعای ما را می‌شنود؟…

آشنایی با پدران کلیسا

پدران کلیسا عنوانی است که به دسته‌ای از شخصیتهای مهم قرون اولیۀ مسیحیت اطلاق می‌شود…

ایمانی که به هیچ قیمت دست بردار نیست

یکی از بارزه‌های ایمان حقیقی که در کتاب‌مقدس به آن توجه زیادی مبذول شده است، “پافشاری و اصرار” در تقاضا و درخواست از خدا می‌باشد

وضعیت کنونی
ثبت‌نام نشده‌اید
وضعیت درس
رایگان

در این درس دانشپذیران با اصول اساسی خدمات راهنمایی روحانی و رایزنی و نیز با روشها، اصول و اهداف این دو خدمت آشنا خواهند شد. در این درس ضمن ارائه تاریخچه‌ای مختصر از این دو خدمت و نیز پس از بررسی نمونه‌ های مشخص از آنها در کتاب مقدس، ضرورت و اهمیت این دو خدمت در حیات روحانی مسیحیان مورد تاکید قرار می‌گیرد.

در این درس همچنین وجوه تمایز این دو خدمت از یکدیگر و نیز وجوه تمایزشان از دیگر خدمات کلیسایی بررسی خواهد شد.

همچنین ویژگیهای فردی که می‌خواهد به خدمت راهنمایی روحانی و نیز رایزنی بپردازد معرفی شده و وجود برخی خطرات و اشتباهاتی که ممکن است اشخاص در طول این خدمت گرفتار آنها شوند به اجمال بررسی خواهد گشت. در این درس به مهارتهای مورد نیاز برای انجام این دو خدمت اشاره شده و ضرورت کسب این مهارتها با ذکر نمونه هایی عملی مطرح می شود. در بخش اول درس نقش راهنمای روحانی در رشد روحانی افراد بررسی شده و بر این موضوع تاکید می شود که راهنما کسیست که در سفر روحانی اشخاص در کنارشان قرار می گیرد و هر شرایط و موقعیتی را به فرصتی برای یادگیری برای رهجو تبدیل می کند و در مراحل انتقالی زندگی و بحرانها نقش حمایتگر و تشویق کننده داشته و او را در درک و تشخیص اراده خدا برای زندگی اش یاری می‌کند. در بخش دوم درس نیز در مورد کوچ یا رایزن و ضرورت و اهمیت عملکرد او در رشد و ارتقای مهارتها و قابلیتهای اشخاص در زمینه های مختلف و نقش وی در ایجاد انگیزه در انسانها، تعیین هدف و حرکت بسوی آینده مورد بررسی قرار می‌گیرد. در کل بسیاری از مباحث این درس جنبه کاربردی و عملی داشته و نحوهٔ ارائه دروس بگونه ایست که دانشپذیران برای انجام این خدمات آماده شده و به حداقل مهارتها و قابلیتهای لازم برای انجام آنها دست یابند.

کوشش ما در این درس رسیدن به این اهداف است…

 • تعریف خدمات راهنمایی روحانی و رایزنی و آشنایی با اصول و مبانی بنیادین آن.
 • آشنایی با اهداف، اصول و روشهای اصلی این دو خدمت.
 • ارائه چشم اندازی کلی در مورد ضرورت و اهمیت وجود این خدمات در حیات کلیسایی و نیز در حیات فردی ایمانداران.
 • آشنایی با حداقل مهارتهای لازم برای انجام این خدمات و توانایی کاربرد آنها در حیات کلیسایی.
 • معرفی ویژگیها و صفات لازم برای انجام این خدمات.
 • بررسی قلمروهایی که این دو خدمت به آنها می پردازند .
 • بررسی پیش شرط ها، توافق های اولیه و ساختار حاکم بر رابطه راهنمایی روحانی و رایزنی.

نتایج موردنظر این دوره به قرار زیر می‌باشد:

 1. دانشپذیران با دو خدمت مهم راهنمایی روحانی و رایزنی آشنایی حاصل کرده و فلسفه وجودی آنها را درک می کنند.

 2. پس از درک ضرورت و اهمیت این خدمات در حیات فردی و کلیسایی ایمانداران، در دانشپذیران انگیزه لازم برای انجام این خدمات بوجود می آید.

 3. در مورد دانشپذیرانی که این دعوت را دارند که این خدمات را انجام دهند آنها را بسوی برداشتن قدم هایی عملی برای انجام این خدمات سوق می دهد.

 4. دانشپذیران را برای انجام این خدمات مجهز کرده وبه آنها کمک می کند تا مهارتهای لازم برای این خدمات را در خود پرورش داده و آنها را بکار بگیرند.

 5. دانشپذیران را بر می انگیزد تا صفات و ویژگیهای لازم برای انجام این خدمات را در خود بپرورانند.

 6. در دانشپذیران این میل و انگیزه را بوجود می آورد تا برای نیل به رشد روحانی، خود نیز تحت راهنمایی روحانی و رایزنی فردی  دیگر قرار گیرند.