Free ebook download

اهمیت انضباط شبانی در حیات کلیسا

در بسیاری از کشورهای اروپایی و در آمریکای شمالی، بخشی از درصد رشد کلیساها به‌خاطر مهاجرت مسیحیان نیمکرۀ جنوبی به این کشورهاست

گپ‌و‌گفتی با گَری هابرماس دربارۀ موضوعات الهیاتی

یک مسیحی را با فعالیت حقوق بشری چه کار؟!

یونس یا ارمیا؟

یونس یکی از شخصیتهای جالب کلام خداست که از زندگی او درسهای بسیاری می‌توان آموخت.

زمزمۀ جویبار معنا

نقد و بررسی فیلم «درخت زندگی»

مبانی الهیاتی دفاع از حقوق بشر به عنوان رسالتی مسیحی

یک مسیحی را با فعالیت حقوق بشری چه کار؟!

وضعیت کنونی
ثبت‌نام نشده‌اید
وضعیت درس
رایگان

این درس به یک معنا مقدمه‌ای بر الهیات کتاب‌مقدسی است. در این درس تلاش بر این است تا دانشپذیر با روایت بزرگ و بنیادینی که بر کل کتاب‌مقدس حاکم است آشنا شود و همچنین سعی می‌شود این روایت بزرگ بگونه‌ای به دانشپذیر ارائه شود که دانشپذیر با استفاده از آن بتواند بخشهای گوناگون کتاب‌مقدس و خصوصاً عهدعتیق و عهد‌جدید را به مثابه‌ روایتی واحد درک کند و در عین توجه به تنوع سبک و موضوعات کتاب‌مقدس، یکپارچگی و انسجام آن را تشخیص دهد.

در ابتدای درس مفهوم روایت و داستان به عنوان مفهومی کلیدی برای درک کتاب‌مقدس مطرح شده و موضوع فراروایت یا روایت بزرگ در تفکر معاصر و نیز تفکر مدرنیته و تقابل روایت بزرگ کتاب‌مقدسی با روایت بزرگ مدرنیته بررسی می‌شود. سپس مفهوم روایت یا داستان به مثابه جهانبینی مطرح شده و برخی عناصر جهان‌بینی کتاب‌مقدسی که در بطن روایت بزرگ و اصلی آن مطرح شده، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

آنگاه روایت بزرگ کتاب‌مقدس در قالب تمثیلی نمایشنامه‌ای که شش پرده دارد معرفی شده و تحت عناوین زیر و در قالب داستانی روایت می‌شود : روایت آفرینش، سقوط و عواقب آن، روایت برگزیدگی قوم اسرائیل و مأموریت آن، رخداد مسیح و معنای آن، عصر کلیسا و اعلان خبر خوش و بالاخره بازگشت مسیح و استقرار کامل پادشاهی خدا .

سپس برخی از موضوعات کلیدی روایت بزرگ کتاب‌مقدس که به شکلی تکرار شونده در بخشهای مختلف کتاب‌مقدس تکرار می‌شوند، به شکلی اجمالی مورد بررسی قرار می‌گیرند. برخی از این موضوعات عبارتند از: حضور خدا در خلقت و مفهوم معبد، مفهوم مأموریت الهی به عنوان عاملی کلیدی برای رمز گشایی از روایت بزرگ کتاب‌مقدس، سقوط و عواقب آن و روش الهی برای مقابله با شرارت، احیای خلقت و برقراری کامل پادشاهی خدا.

نتایج موردنظر این دوره به قرار زیر می‌باشد:

 1. نتایج فکری:
  • دانشپذیران با مفهوم روایت، داستان و روایت بزرگ آشنا شده و اهمیت این مفاهیم را در درک‌کتاب‌مقدس به عنوان کلیتی واحد درک می‌کنند.
  • دانشپذیران با درک روایت بزرگ کتاب‌مقدس، جایگاه و نقش خود را در این روایت درک کرده وظیفه خود را نسبت به خدا و کلیسا و جهان درک می‌کنند که در قالب مأموریت بزرگ باید تحقق یابد.
  • دانشپذیران با برخی از موضوعات و مفاهیم کلیدی در کتاب‌مقدس آشنا شده و اهمیت آنها را در جهان‌بینی کتاب‌مقدسی درک می‌کنند .
  • دانشپذیران نسبت به خدایی که در بطن این روایت بزرگ و بواسطه آن خود را می‌شناساند، شناخت عمیقتری کسب می‌کنند.
 2. نتایج عاطفی:
  • در دانشپذیران میل و اشتیاق برای درک عمیق‌تر روایت بزرگ کتاب‌مقدس بوجود می‌آید.
  • دانشپذیران برانگیخته می‌شوند تا با درک روایت بزرگ کتاب‌مقدس، نقش خود را در روایت الهی در عصر حاضر درک کنند و نیز برانگیخته می‌شوند تا در محبت به خدا، همسایه و جهان رشد کنند.
  • در دانشپذیران در مورد انجام مأموریت بزرگ و شرکت جدی در حیات کلیسایی تعهد جدی بوجود می‌آورد.
 3. نتایج رفتاری:
  • دانشپذیران با درک معنای روایت بزرگ کتاب‌مقدس و درک جایگاه و نقش خود در این روایت، آماده می‌شوند تا نقش خود را در عصر حاضر در محبت به همسایه و جهان با جدیت بیشتری ایفا کنند.
  • دانشپذیران را برای برداشتن قدم‌های عملی برای انجام مأموریت بزرگ و ایفای نقششان در کلان روایت الهی، آماده می‌سازد.